Általános Szerződési Feltételek

Felelõsségi nyilatkozat 

Általános Szerzõdési Feltételek 

Általános tudnivalók, feltételek 

Bármilyen megrendelést kizárólag a következõkben meghatározott feltételek szerint fogadunk el. Ettõl eltérõ feltételekre csak külön írásos jóváhagyás vagy szabályozás esetén kerülhet sor. 
A megrendeléskor a Vevõ és a Simex-96 Kft. között írásbeli szerzõdés jön létre,melyet a Simex-96 Kft. elektronikus rendszerében rögzít, és annak egy példányát a Vevõ részére elektronikus úton, a regisztrált e-mail címre el is juttatja a megrendelés visszaigazolásaként. Ettõl a szerzõdéstõl elállni a jelen ismertetõ 9. pontjában foglaltak szerint lehet. A megkötendõ szerzõdés nyelve magyar. 

A szerzõdéskötéskor megadott adatokat esetleges adatbeviteli hibák esetén Vásárló jelszavával történõ belépése után bármikor módosíthatja, vagy errõl telefonon, a 06-47/521-240, faxon a 06-47/521-241 számon írásban rendelkezhet, avagy e-mailben a simex96(kukac)simex96(pont)hu azaz simex96@simex96.hu e-mail címen írásban rendelkezhet. 

A Simex-96 Kft.-nek nincs tudomása a bélyegzõkészítés szolgáltatással összefüggésbe hozható, létezõ etikai kódexrõl, szolgáltatása során a kereskedelemben szokásos és elfogadott irányelvek szerint jár el. 

Vonatkozó törvény: 2001. évi CVIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) és e) pontja szerint: 

Az elektronikus úton kötött szerzõdésekre vonatkozó szabályok 

Regisztráció 

Az áruházban vásárolni csak érvényes regisztrációval lehetséges. Amennyiben a vásárló az áruházban még nincs regisztrálva, a vásárlást befejezése elõtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs ûrlapot. 

Területi érvényesség 

Kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címet tudunk elfogadni. 

Árak 

Valamennyi feltüntetett ár bruttó ár, Ft-ban és ÁFÁ-val együtt értendõ. 

Szállítás 
25.000.-Ft nettó értékü árurendelés alatt , nettó :1400.-Ft Bruttó :1780,-Ft 

25.000.-Ft nettó rendelés felet ingyenes kiszállítás. 

Teljesítés helye minden esetben a csomagszállító szolgálatnak történõ átadás helye. A további szállítással járó esetleges veszélyek a vevõt terhelik. 

Garancia 

A vevõ köteles az általa észrevett mennyiségi vagy minõségi hibát az átvételtõl számított 8 napon belül a szállító felé írásban jelezni. Jogos reklamáció esetén eladó köteles a hiányt pótolni (mennyiségi hiba esetén), vagy a hibás árut annak visszaküldésének ellenében kicserélni. 
Szállító nem köteles az árut térítésmentesen pótolni vagy cserélni, amennyiben a keletkezett hibát a megrendelõ szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen felelõsséget nem vállalunk arra az estre, ha a megrendelõ hibás adatokat ad meg és hagy jóvá megrendelése során. Nem vállalunk felelõsséget a nem rendeltetésszerû használatból eredendõ hibákért sem. 


A hatályos jogszabály ismertetése: 

A hibás teljesítés és a kellékszavatosság fogalma 
Ha valaki visszterhes (azaz nem ingyenes) szerzõdést köt, joggal elvárhatja, hogy az általa kifizetett összegért hibátlan szolgáltatást (dolgot, tevékenységet) kapjon. Ezt indokolja a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékûségének elve is. Ezért visszterhes szerzõdésben a kötelezett helytállni tartozik (szavatol) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerzõdésben meghatározott tulajdonságok (kellékszavatosság). 
Általános törvényi kellék, hogy a szolgáltatásnak a teljesítés idõpontjában 
alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és 
rendelkeznie kell azzal a minõséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselõjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenõ - nyilvános kijelentését, és 
alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerzõdéskötés idõpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, valamint 
rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplõ, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévõ tulajdonságokkal . 
Az egyes szolgáltatásfajtákra, dolgokra nézve speciális jogszabályok további kötelezõ elõírásokat tartalmazhatnak (pl. a szabványok, kötelezõ minõségi elõírások, stb.). 
A törvényes kellékek mellett maguk a felek is meghatározhatnak, kiköthetnek lényeges tulajdonságokat, feltételeket, amelyeknek a szolgáltatás meg kell hogy feleljen (szerzõdéses kellékek). 
Jogi értelemben hibás a teljesítés, ha 
a szolgáltatott dolog a teljesítés idõpontjában nem felel meg akár a jogszabályban, akár a szerzõdésben meghatározott tulajdonságoknak; 
a dolgot szakszerûtlenül szerelték össze és a szerelés szerzõdéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelõs; illetve a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerzõdésnek megfelelõen a jogosult végezte el, és a szakszerûtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethetõ vissza. 
Fogyasztói szerzõdésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektõl a fogyasztó hátrányára tér el. A kötelezett a hibás teljesítésért felelõsséggel tartozik (kellékszavatosság) . Ha azonban a jogosult a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett (pl. használt vagy "leértékelt" árut vásárolt), a kötelezett mentesül a szavatossági felelõsség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelõsség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethetõ vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. Fogyasztói szerzõdés esetében az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettõl eltérõ megállapodása semmis . 
A szavatossági igények 
A szavatossági igények, amelyek közül a szavatosság jogosultja hibás teljesítés esetén választhat, törvényi sorrendben és feltételekkel a következõk: 
elsõsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelõ határidõn belül, a jogosultnak okozott jelentõs kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye . 
Igényérvényesítés 
A választott szavatossági igény érvényesítése elsõsorban a kötelezetthez intézett nyilatkozattal történik. A hiba felfedezése után a jogosult a körülmények által lehetõvé tett legrövidebb idõn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni, különben a közlés késedelmébõl eredõ kárért felelõssé tehetõ. Fogyasztói szerzõdés esetében a hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt kifogást kellõ idõben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztók védelmében az ettõl eltérõ megállapodás semmis . 
A kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részére nézve a jogosultat visszatartási jog illeti meg. Ha a kötelezett a kijavítást nem megfelelõ határidõre vállalja, illetve ha nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Fogyasztói szerzõdésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétõl a fogyasztó hátrányára tér el . Ha a jogosult például kijavítást kér, errõl áttérhet árleszállításra vagy kicserélésre stb., de az áttéréssel okozott kárt köteles megtéríteni a kötelezettnek, kivéve ha az áttérésre éppen a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt . 
A szavatossági jog érvényesítésével és a kötelezettség teljesítésével, azaz a szerzõdésszerû állapot megteremtésével összefüggõ költségek a kötelezettet terhelik (pl. az anyag-, a munka- és a szállítási költségek). Fogyasztói szerzõdésben a felek ettõl eltérõ megállapodása semmis. A dolog kicserélése vagy elállás esetén az addig eltelt idõre a jogosult sem használati díjat, sem értékcsökkenést nem köteles fizetni (feltételezve a rendeltetésszerû használatot) . 
A szavatosság szabályait akkor is alkalmazni kell, ha a szerzõdésben nem dolog szolgáltatása történik (hanem pl. tevékenység kifejtése). Ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni . 
A szavatossági határidõk 
Szavatossági határidõkre azért van szükség, mert a kötelezett sem tartható végtelen ideig bizonytalanságban helytállási kötelezettsége tekintetében. A törvény elévülési jellegû és jogvesztõ szavatossági határidõket tartalmaz. 
Az általános szavatossági határidõ a teljesítéstõl számított hat hónap, ami elévülési jellegû. Ebbõl következõen, ha a jogosult igényét a kötelezettnek bejelenti, ez az elévülési idõ megszakad, és elölrõl kezdõdik. Ha pedig önhibáján kívüli, menthetõ okból nem tudja igényét érvényesíteni - így különösen, ha a hiba, jellegénél vagy a dolog természeténél fogva, a hat hónapon belül nem volt felismerhetõ - további három hónap áll rendelkezésére, hogy igényét érvényesítse. 
Ha a dolog kötelezõ alkalmassági ideje (hatósági vagy kötelezõ mûszaki elõírásban megszabott legkisebb használhatósági idõtartam) hat hónapnál rövidebb, akkor ez a szavatossági határidõ. 
Állat szolgáltatása esetén az igényérvényesítés határideje hatvan nap (állatszavatosság). 
Fogyasztóvédelmi speciális elévülési idõ a teljesítéstõl számított két év, az ennél rövidebb elévülési idõt megállapító kikötés semmis. Ha azonban a fogyasztói szerzõdés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidõben is megállapodhatnak, de egy évnél kevesebb ez sem lehet . 
Az általános szavatossági jogvesztõ határidõ a teljesítéstõl számított egy év. 
Tartós használatra rendelt dolgok esetén a jogvesztõ határidõ három év, fogyasztói szerzõdésben az ennél rövidebb határidõ kikötése semmis. 
Ha egyes dolgokra három évnél hosszabb a kötelezõ alkalmassági idõ, a szavatossági igény érvényesítésére ez a jogvesztõ határidõ az irányadó (pl. egyes építõanyagok, épületgépészeti berendezések stb. esetében) . 
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt elõidézte. Ha azonban igényét a jogosult csak a dolognak a hiba szempontjából elkülöníthetõ része tekintetében érvényesíti, az a dolog egyéb részeire nem terjed ki . 
A szavatossági jogokat ugyanabból a jogalapból eredõ követeléssel szemben kifogásként a határidõk eltelte után is érvényesíteni lehet . 
Ha a kötelezett a dolgot kijavítja, a határidõ meghosszabbodik a hiba közlésétõl az újbóli rendeltetésszerû használhatóságig terjedõ idõvel. A dolog vagy egy jelentõs részének (fõdarabjának) kicserélése esetén pedig a határidõ a kicserélt dologra (dologrészre) újból kezdõdik . 
Kártérítés 
Az objektív alapú szavatossági igények érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésbõl eredõ kárának a megtérítését is követelheti (pl. ha a zárlatos készülék tüzet is okozott). Ilyen esetben azonban - szubjektív felelõsségrõl lévén szó - a kötelezett kimentheti magát, ha bizonyítani tudja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható . Ha a fogyasztói szerzõdés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerzõdõ harmadik személy (elõzõ kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerzõdés kötelezettje követelheti az elõzõ kötelezettõl a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítési költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minõség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Erre a viszontkövetelésre a harmadikkal szemben hatvannapos elévülési idõ áll rendelkezésre, amit a fogyasztó elsõdleges igényének kielégítésétõl kell számítani, de ez az igény is legfeljebb az elõzõ kötelezett teljesítésétõl számított öt éves jogvesztõ határidõn belül érvényesíthetõ. Szerzõdésláncolat esetén az elõzõ kötelezett e határidõk megfelelõ alkalmazásával járhat el az õt megelõzõ kötelezettel szemben . 
A jótállás és a szavatosság 
Gyakori eset, hogy a kötelezett a hibátlan teljesítésért a szavatosságon túlmenõen jótállást is (garanciát) vállal, illetõleg jogszabály alapján jótállásra köteles. Míg szavatosság esetén a fogyasztónak nem minõsülõ jogosultnak kell bizonyítania, hogy teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt, jótállás és fogyasztói szerzõdésben érvényesített szavatosság esetén erre nincs szükség, mivel a bizonyítási teher itt fordított: a jótállónak (fogyasztói szerzõdés kötelezettjének) kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha ez a bizonyítás sikerül, mentesül a felelõsség alól, ha nem, akkor szigorúbb felelõsséggel tartozik. A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelõen alkalmazni kell . 
Forrás: Magyarország.hu 

Felelõsség 

Vevõnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások elõfordulhatnak. Az eladó semmilyen felelõsséget nem vállal az Online-Shop korlátlan rendelkezésre állásáért. 
Eladó semmilyen felelõsséget nem vállal a szállítási határidõkre vonatkozóan (csak az áru feladásának idõpontját tudjuk garantálni), kivéve, ha az átvétel az eladó telephelyén történik, vagy ha a szállítási határidõt külön megállapodás szabályozza. 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történõ adat és információ átvitelbõl adódó kockázatok a vevõt terhelik. 
Semmilyen felelõsséget nem vállalunk azon weboldalak tartalmáért, melyeket linkeken keresztül a mi oldalunkról el lehet érni. 

Fizetési feltételek 

Eltérõ szabályozás vagy szerzõdés hiányában a fizetés kizárólag utánvéttel történhet. 
Az Eladónak jogában áll nagy értékû megrendelés esetén elõlegszámlát kiállítani a Vevõ részére, mely értékének kiegyenlítéséig az Eladó a teljesítést felfüggesztheti. 

Lemondás, visszalépés a rendeléstõl (Az elállás joga) 

A vevõ jogosult a megrendelést követõen, de még a kiszállítást megelõzõen a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail-en vagy telefonon, az eladó ügyfélszolgálatán. Az elállást mindenképpen szükséges írásban is megerõsíteni. Ebben az esetben a vevõt semmilyen költségviselés nem terheli. 
A vevõ az áru átvételét követõ nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevõ által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követõ harminc napon belül visszatéríteni. 
A Vevõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 
Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérülésébõl adódó kár megtérítése a Vevõt terheli. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából eredõ kárának megtérítését. 
A vevõ nem jogosult elállási jogát gyakorolni a leszállított termék „szolgáltatás részével” kapcsolatban (gumilemez, szövegklisé, gravírozás esetén a termék is). Szintén nem vonatkozik az elállás lehetõsége azokra a termékekre, melyek kifejezetten az adott megrendelõnek készültek, késõbb más vevõnek újra nem értékesíthetõk. 
Amennyiben jelen pontban felsorolt „termékekrõl” kipróbálás, használat után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelõzõen keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetõséget biztosít az eladó. 

Visszaküldés költségei 

A Vevõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 

Rendelkezésre állás fenntartása, helyettesíthetõség 

Amennyiben a vevõ által megrendelt termék már megszûnt, vagy idõszakosan nem szállítható, az eladó jogosult azt a megrendelõvel történõ egyeztetés alapján az eredetileg megrendelt termékkel árban és minõségben is megfelelõ termékkel helyettesíteni. 

Az áru tulajdonjoga 

Az áru annak kifizetéséig az eladó tulajdonában marad. 

Adatvédelem 

A vevõk személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden regisztrált ügyfélnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. 
Eladó a vásárlók adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és õrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelõen tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja. 

Csomagolás 

Eladó köteles biztosítani az áru sérülésmentes szállításához szükséges csomagolást. 

Illetékesség 

Vitás kérdésekben a magyar kereskedelmi jog a mérvadó és a Pesti Kerületi Bíróság az illetékes. 

Az üzemeltetõ közleménye 

A megállapodás szabadságához fûzõdõ jogunkat fenntartva elutasítunk minden 

· rasszista 
· kisebbségellenes 
· idegenellenes 
· szexista 
· nõ-/férfiellenes 
· erõszakot dicsõítõ 
· erõszakot felmentõ 
· szélsõjobboldali, 
· neonáci, 
· tiltott önkényuralmi jelképeket hirdetõ, 
· jogtalan állami-jelkép használatot megvalósító megbízást. Simex-96 Kft. 


Simex-96 Kft. 

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 20. 

Tel.: 47/521-240 Fax.: 47/521-241 

E-mail: simex96@simex96.hu 

Szolgáltató képviselõje: Szigeti Tibor 

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 6. 

B-A-Z megyei Bíróság mint Cégbíróság 

Nyilvántatrásba vételi szám: 05-09-005063 

Adószám: 11440479-2-05 


5. § 
(1) Az elektronikus úton történõ szerzõdéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését megelõzõen a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó általános szerzõdési feltételeket oly módon hozzáférhetõvé tenni, amely lehetõvé teszi az igénybe vevõ számára, hogy tárolja és elõhívja azokat. 
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenõen az igénybe vevõ megrendelésének elküldését megelõzõen köteles egyértelmûen tájékoztatni az igénybe vevõt: 
a) azokról a technikai lépésekrõl, amelyeket a szerzõdés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni; 
b) arról, hogy a megkötendõ szerzõdés írásba foglalt szerzõdésnek minõsül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerzõdést, illetve, hogy az iktatott szerzõdés utóbb hozzáférhetõ lesz-e; 
c) az adatbeviteli hibáknak a szerzõdéses nyilatkozat elküldését megelõzõen történõ azonosításához és kijavításához biztosított eszközökrõl; 
d) a szerzõdés megkötésének, valamint a szerzõdésnek a nyelvérõl; 
e) arról a — szolgáltatási tevékenységére vonatkozó — magatartási kódexrõl, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhetõ. 

Készítette: OpenCart Magyarország
Belyegzokiraly.hu © 2024